Đệ tử Đại Pháp toàn thế giới cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (6)


Ngọc Minh 7 phút đọc

Đệ tử Đại Pháp toàn thế giới cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ

Đệ tử Đại Pháp toàn thế giới cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! (6)

[Chanhkien.org 22-01-2020]

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại nhóm học Pháp nhỏ Pháp Duyên Bình Đài cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!


Tất cả các đệ tử Đại Pháp tại nhóm học Pháp nhỏ Pháp Duyên Bình Đài nhất định phải làm tốt ba việc, chỉ mong Sư phụ mỉm cười!

Đệ tử Đại Pháp tại thành phố An Khâu Sơn Đông cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại thành phố An Khâu Sơn Đông cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại Nam Kinh cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Một người cha và con gái và người thân ở Côn Minh, Vân Nam cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Hướng Sư tôn bái niên

Tây hải phiên đằng hồng ma vũ

Bách hại pháp đồ tội nan tố

Thế nhân nan trung bất tri hiểm

Chỉ hữu Đại Pháp năng cứu độ

Sư tôn cứu độ vạn bàn khổ

Pháp Luân toàn chuyển tà ác trừ

Thức đắc chân ngôn Chân Thiện Nhẫn

Siêu phàm thoát thế tài thị phúc

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại Vân Nam cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Vạn — tụng hồng ân

Trợ Sư Chính Pháp Chuyển Pháp Luân

Thiên phàm bách độ Chân Thiện Nhẫn

Vạn tái ức mai Phật Đạo Thần

Phổ thiên đồng khánh tụng hồng ân

Đệ tử Đại Pháp Đại lục Vân Trình – Hiểu Liên cung chúc sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại nhóm học Pháp nhỏ tại thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

《 Điệp Luyến Hoa — Pháp Đồ Niệm Sư Phụ 》

Liên vân phiêu phiêu lệ như vũ,

Sái sái tư nhu, Pháp đồ mộc cam lộ.

Phàm phàm đồng thuyền đồng tu độ,

Nguyên nguyên từ bi Đại Pháp phúc.

Phổ thiên đồng khánh Sáng Thế Chủ,

Cảm ân cứu độ, Pháp đồ niệm Sư phụ.

Thiên địa thương sinh tề cung chúc,

Điểu ngữ hoa hương điệp luyến vũ.

Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Hạ Tân Niên

Thụy diệp phong đăng giá môn tiền

Thanh trúc khấu thủ báo bình an

Phúc chỉ Pháp Luân Đại Pháp Hảo

Cung chúc Sư phụ hạ tân niên

Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Hoán Khê Sa — Từ Bi Hoài

Đản khai xuân y từ bi hoài,

Nhất thân thụy diệp phi thanh bạch.

Sổ chi hàn mai nghênh xuân đáo,

Phấn khẩu hàm tiếu nhạc khai hoài.

Vấn thanh Sư tôn tân niên hảo,

Tân niên tân tuế hựu nhất tái.

Đệ tử Đại Pháp tại nhóm học Pháp nhỏ tại quận Thị Nam, Thanh Đảo cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp lâu năm tại nhóm học Pháp nhỏ tại Thanh Đảo cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thanh Đảo chúc Sư phụ một năm mới hạnh phúc!

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Giao Châu, Thanh Đảo cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Mười hai học viên Pháp Luân Đại Pháp từ thành phố Giao Châu, Thanh Đảo cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Bốn học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Giao Châu, Thanh Đảo cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị giam giữ tại Giao Châu, Thanh Đảo cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Giao Châu, Thanh Đảo cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Cú Dung, tỉnh Giang Tô cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Cảm Ân

Song thủ hợp thập ngưỡng vọng khung thương

Tường vân hoàn nhiễu trung khán đáo nhẫm từ tường đích kiểm bàng

Cảm tạ nhẫm a Sáng Thế Chủ

Nguy nan trung thị nhẫm cấp liễu ngã môn hi vọng

Song thủ hợp thập ngưỡng vọng khung thương

Chân thiện nhẫn thiểm diệu trứ vạn đạo quang mang

Cảm tạ nhẫm a Sáng Thế Chủ

Vạn trượng hồng trần trung thị nhẫm bả hồi gia lộ chiếu lượng

Song thủ hợp thập ngưỡng vọng khung thương

Pháp Luân chuyển động hồng ân hạo đãng

Cảm tạ nhẫm a Sáng Thế Chủ

Nhẫm cứu độ đích hồng ân vĩnh viễn minh khắc tại ngã môn đích hung thang

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Cú Dung, tỉnh Giang Tô kính tặng, ngày 21 tháng 1 năm 2020

Toàn thể đệ tử Đại Pháp tại huyện Lục Hà, thành phố Sán Vĩ, tỉnh Quảng Đông cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ!

Sư phụ thật vất vả! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/256520
Ngày đăng: 27-01-2020